متن زیر قراردادی حقوقی بین شما به عنوان کاربر و وب سایت سارینا تکست می باشد.

1- مالکیت معنوی

کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، متعلق به سارینا تکست می باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی مالیکت عناصر مذکور (سارینا تکست) اجازه کپی کردن، توزیع، نشر مجدد، واگذاری (Download)، نمایش، ارسال و انتقال آنها را ندارد.

2- شرایط استفاده از خدمات

به محض عقد قرارداد شما برای هر یک از خدمات با سارینا تکست یا عضویت شما برای هر یک از خدمات در وب سایت سارینا تکست، بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سارینا تکست بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آنها را رعایت کنید.